ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


«Διά τι δε με κράζετε, Κύριε, Κύριε, και δεν πράττετε όσα λέγω;»

(Λουκ. ς~ 46, Ιωάν. ιδ~ 15)

 


Εν τη καρδία μου εφύλαξα τα λόγια σου, δια να μη αμαρτάνω εις σε. Ευλογητός είσαι, Κύριε^ δίδαξόν με τα διατάγματα σου. (Ψαλμ. ριθ~ 112)

 

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ
 2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΘΕΟ
 3. ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΩΘΕΝ (ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
 4. ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ
 5. ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
 6. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ
 7. ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
 8. ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ
 9. ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ
10. ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΠΙΣΤΕΩΣ
11. ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ
12. ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ
13. ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΓΑΠΗ
14. ΓΙΑ ΠΡΑΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ
15. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΜΑΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
16. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
17. ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
18. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ
19. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ
20. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ
21. ΟΙ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ
22. ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ

Μια συλλογή από τις σπουδαιότερες εντολές του Κυρίου Ιησού Χριστού, που δεν πρέπει να λησμονούμε ποτέ. ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

 

1. ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ

Μετανοείτε.

(Ματθ. δ~ 17, Μάρκ. α~ 15, Αποκ. 3~ 5)

Έλθετε προς με πάντες.

(Ματθ. ια~ 28)

Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού.

(Ματθ. ς~ 33)

Εάν δεν μετανοήτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεσθή.

(Λουκ. ιγ~ 3)

Συγχωρείτε, εάν έχετε τι κατά τίνος.

(Μάρκ. ια~ 25)

Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν.

(Ματθ. ις~ 24)

Αγωνίζεσθε να εισέλθητε δια της στενής πύλης.

(Λουκ. ιγ~ 24)

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΘΕΟ

Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας... ψυχής... διανοίας... δυνάμεως σου.

(Μάρκ. ιβ~ 30)

Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει, και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει.

(Ματθ. δ~ 10)

Οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία.

(Ιωάν. δ~ 23)

Πατέρα σας μη ονομάσητε επί της γης^ διότι εις είναι ο Πατήρ σας.

(Ματθ. κγ~ 9)

Δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν σου.

(Ματθ. δ~ 7)

Φοβήθητε εκείνον (τον Θεόν) όστις έχει εξουσίαν να ρίψη εις την γέενναν.

(Λουκ. ι3~ 5)

Να τιμώσι πάντες τον Υιόν, καθώς τιμώσι τον Πατέρα.

(Ιωάν. ε~ 22-3)

3. ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΩΘΕΝ (ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Πρέπει να γεννηθήτε άνωθεν.

(Ιωάν. γ~ 7)

Καθάρισον πρώτον το εντός.

(Ματθ. κγ~ 26)

Κάμετε το δένδρον καλόν και τον καρπόν αυτού καλόν.

(Ματθ. ιβ~ 33)

Χαίρετε ότι τα ονόματα σας εγράφησαν εν τοις ουρανοίς.

(Λουκ. ι~ 20)

4. ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ

Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν.

(Ματθ. ιθ~ 19)

Μη φονεύσης^ Μη μοιχεύσης^ Μη κλέψης^ Μη ψευδομαρτυρήσης.

(Ματθ. ιθ~ 18)

Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα.

(Ματθ. ιθ~ 19)

Καθώς θέλετε να πράττωσιν εις εσάς Οι άνθρωποι, και σεις πράττετε ομοίως εις αυτούς.

(Λουκ. ς~ 31)

Ας είναι ο λόγος σας, Ναι, ναι^ Ου, ου.

(Ματθ. ε~ 37)

Εις τον ζητούντα παρά σου δίδε, και τον θέλοντα να δανεισθή από σου μη αποστραφής.

(Ματθ. ε~ 42)

Δοτέ ελεημοσύνην τα υπάρχοντα υμών.

(Λουκ. ια~ 41)

Όταν κάμνης γεύμα η δε νον, μη προσκάλει τους φίλους σου, μηδέ τους αδελφούς σου... αλλά πτωχούς, βεβλαμμένους, χωλούς τυφλούς, και θέλεις είσθαι μακάριος.

(Λουκ. ιδ~ 12-14)

5. ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Ερευνάτε τας γραφάς.

(Ιωάν. ε~ 39)

Ενθυμείσθε τον λόγον τον όποιον εγώ είπον προς εσάς.

(Ιωάν. ιε~ 20)

Βάλετε σεις εις τα ώτα σας τους λόγους τούτους.

(Λουκ. θ~ 44)

Προσέχετε πώς ακούετε.

(Λουκ. η~ 18)

Προσέχετε τι ακούετε.

(Μάρκ. δ~ 24)

Προσέχετε από της ζύμης (της διδαχής) των Φαρισαίων.

(Ματθ. ις~ 6-12)

Προσέχετε από των ψευδοπροφητών.

(Ματθ. ζ~ 15-17)

6. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να αγαπάτε αλλήλους, καθώς σας ηγάπησα.

(Ιωάν. ιε~ 12)

Ειρηνεύετε εν αλλήλοις.

(Μάρκ. θ~ 50)

Πρώτον φιλιώθητι με τον αδελφόν σου.

(Ματθ. ε~ 23-24)

Εάν αμαρτήση εις σε ο αδελφός σου, ύπαγε, και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου.

(Ματθ. ιη~ 15-17)

Εάν ο αδελφός σου αμαρτήση εις σε, επίπληξον αυτόν^ και εάν μετανοήση, συγχώρησον αυτόν... και επτάκις της ημέρας...

(Λουκ. ιζ~ 3-4)

Μη κρίνετε κατ’ όψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε.

(Ιωάν. ζ~ 24)

Έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου.

(Ματθ. ζ~ 1-5)

Μη κρίνετε... Μη καταδικάζετε... Συγχωρείτε...

(Λουκ. ς~ 37)

7. ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Ούτω προσεύχεσθε σεις, “Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς κ.τ.λ.

(Ματθ. ς~ 9-13)

Εν τω ονόματι μου, αιτείτε και θέλετε λαμβάνει.

(Ιωάν. ις~ 24)

Όταν προσεύχησαι, είσελθε εις το ταμείον σου.

(Ματθ. ς~ 6)

Αιτείτε... Ζητείτε... Κρούετε...

(Ματθ. ζ~ 7)

Όταν προσεύχησθε, μη βαττολογήσητε, ως οίεθνικοί.

(Ματθ. ς~ 7)

Αγρυπνείτε δεόμενοι εν παντί καιρώ.

(Λουκ. κα~ 36)

Προσεύχεσθε, δια να μη εισέλθητε εις πειρασμόν.

(Λουκ. κβ~ 46)

Προσεύχεσθε υπέρ εκείνων οίτινες σας βλάπτουσιν.

(Λουκ. ς~ 28)

Παρακαλέσατε τον Κύριον του θερισμού να αποστείλη εργάτας εις τον θερισμόν αυτού.

(Λουκ. ι~ 2)

8. ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

Γίνεσθε φρόνιμοι ως οι όφεις, και απλοί ως αι περιστεραί.

(Ματθ. ι~ 16)

Προσέχετε από των ανθρώπων.

(Ματθ. ι~ 17)

Αφήσατε αυτούς^ είναι οδηγοί τυφλοί τυφλών.

(Ματθ. ιε~ 12-14)

Μη δώσητε το άγιον εις τους κύνας^ μηδέ ρίψητε τους μαργαρίτας σας έμπροσθεν των χοίρων.

(Ματθ. ζ~ 6)

Τώρα όστις έχει βαλάντιον, ας λαβή αυτό μεθ’ εαυτού.

(Λουκ. κβ~ 35-36)

Μη μεταβαίνετε εξ οικίας εις οικίαν.

(Λουκ. ι~ 5-7)

]9. ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ

Πιστεύετε εις το Ευαγγέλιον.

(Μάρκ. α~ 15)

Πιστεύετε εις τον Θεόν, και εις εμέ πιστεύετε.

(Ιωάν. ιδ~ 1)

Να πιστεύητε εις τούτον τον οποίον εκείνος (ό θεός) απέστειλε.

(Ιωάν. ς~ 29)

Πιστεύετε μοι ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί, και ο Πατήρ είναι εν εμοί.

(Ιωάν. ιδ~ 11)

Πιστεύετε εις το φως, δια να γείνητε υιοί του φωτός.

(Ιωάν. ιβ~ 36)

Όστις πιστεύει εις τον Υιόν, έχει ζωήν αιώνιον.

(Ιωάν. γ~ 36)

Όστις πιστεύση και βαπτισθή, θέλει σωθή.

(Μάρκ. ις~ 16)

Γύναι, πίστευσόν μοι.

(Ιωάν. δ~ 21)

10. ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΠΙΣΤΕΩΣ

Έχετε πίστιν Θεού.

(Μάρκ. ια~ 22)

Μη γίνου άπιστος αλλά πιστός.

(Ιωάν. κ~ 27)

Μη ήσθε μετέωροι.

(Λουκ. ιβ~ 29)

Μη μεριμνάτε περί της ζωής σας.

(Ματθ. ς~ 25-33)

Μη μεριμνάτε περί της αύριον.

(Ματθ. ς~ 34)

Ας μη ταράττηται η καρδία σας.

(Ιωάν. ιδ~ 1-27)

Θαρσείτε^ εγώ είμαι.

(Ματθ. ιδ~ 27)

Μη φόβου, μόνον πίστευε.

(Μάρκ. ε~ 36)

Μείνατε εν έμοί, και εγώ εν υμίν.

(Ιωάν. ιε~ 4)

Εργάζεσθε μη δια την τροφήν την φθειρομένην, αλλά δια την τροφήν την μένουσαν εις ζωήν αιώνιον.

(Ιωάν. ς~ 27)

11. ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν, και ας σήκωση τον σταυρόν αυτού καθ’ ημέραν, και ας με ακόλουθη.

(Λουκ. θ~ 23)

Εάν έμέ υπηρέτη τις, έμέ ας ακόλουθη.

(Ιωάν. ιβ~ 26)

Τούτο (το δείπνο του Κυρίου) κάμνετε εις την ιδικήν μου ανάμνησιν.

(Λουκ. κβ~ 17-19)

Και σεις χρεωστείτε να νίπτητε τους πόδας αλλήλων.

(Ιωάν. ιγ~ 14-15)

Μάθετε απ’ εμού^ διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν.

(Ματθ. ια~ 29)

Μείνατε εν έμοί, και εγώ εν υμίν Μείνατε εν τη αγάπη μου.

(Ιωάν. ιε~ )

12. ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ

Γίνου πιστός μέχρι θανάτου και θέλω σοι δώσει τον στέφανον της ζωής. Απόκ. β~ 10)

 

Κρατεί εκείνο το όποιον έχεις. Αποκ. γ~ 11)

 

Μακάριοι είσθε, όταν σας ονειδίσωσι και διώξωσι... ένεκεν εμού.

(Ματθ. ε~ 11)

Όταν σας διώκωσιν εν τη πόλει ταύτη φεύγετε εις την άλλην.

(Ματθ. ι~ 23)

Όταν σας παραδίδωσι, μη μεριμνήσητε πως, ή τι θέλετε λαλήσει.

(Ματθ. ι~ 19)

Μη γογνύζετε μεταξύ σας.

(Ιωάν. ς~ 41-43)

Ανακύψατε και σηκώσατε τας κεφάλας σας^ διότι πλησιάζει η απολύτρωσίς σας.

(Λουκ. κα~ 28)

13. ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΓΑΠΗ

Έστε λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς είναι τέλειος.

(Ματθ. ε~ 48)

Εάν θέλης να ήσαι τέλειος, ύπαγε, πώλησαν τα υπάρχοντα σου, και δος εις πτωχούς.

(Λουκ. ι3~ 32-34 Ματθ. ιθ~ 21)

Αγαπάτε τους εχθρούς σας... Ευλογείτε... . Ευεργετείτε... Προσεύχεσθε υπέρ εκείνων οίτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι.

(Λουκ. ς~ 27-28 Ματθ. ε~ 44)

Δανείζετε, μηδεμίαν απολαβήν ελπίζοντες.  Λουκ. ς~ 35)

 

Μη αντισταθήτε προς τον πονηρόν.

(Ματθ. ε~ 38-41)

Διά της υπομονής σας αποκτήσατε τας ψυχάς σας.

(Λουκ. κα~ 19)

14. ΓΙΑ ΠΡΑΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ

Μάθετε απ’ εμού^ διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν.

(Ματθ. ς~ 29)

Οι άρχοντες των εθνών κατακυρεύουσιν αυτά... ούτως όμως δεν θέλει είσθαι εν υμίν.

(Ματθ. κ~ 25-26)

Όστις θέλει να γείνη μέγας εν υμίν, θέλει είσθαι υπηρέτης υμών^ και όστις θέλει να γείνη πρώτος, θέλει είσθαι δούλος πάντων.

(Μάρκ. ι~ 43-44)

Σεις όμως μη ονομασθήτε Ραββί^ διότι εις είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός^ πάντες δε σεις αδελφοί είσθε.

(Ματθ. κγ~ 8)

Μη καθίσης εις τον πρώτον τόπον.

(Λουκ. ιδ~ 8-11)

Λέγετε ”Δούλοι αχρείοι είμεθα".

(Λουκ. ιζ~ 10)

15. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΜΑΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Ας λάμψη το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, δια να ίδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα σας.

(Ματθ. ε~ 16)

Πρόσεχε μήποτε το φως το εν σοι είναι σκότος.

(Λουκ. ια~ 35)

Να υπάγητε και σεις και να κάμητε καρπόν, και ο καρπός σας να μένη.

(Ιωάν. ιε~ 16)

Γίνεσθε οικτίρμονες, καθώς και ο Πατήρ σας είναι οικτίρμων.

(Λουκ. ς~ 36)

Ύπαγε... ανήγγειλον... όσα ο Κύριος σοι έκαμε, και σε ηλέησε.

(Μάρκ. ε~ 19)

Υψώσατε τους οφθαλμούς σας, και ιδέτε τα χωράφια, ότι είναι ήδη λευκά προς θερισμόν.

(Ιωάν. δ~ 35)

Περιπατείτε ενόσω έχετε το φως.

(Ιωάν. ι3~ 35)

16. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν.

(Μάρκ. ις~ 15)

Και είπε, ...να κηρυχθή εν τω ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσις αμαρτιών εις πάντα τα έθνη.

(Λουκ. κδ~ 46-48)

Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς.

(Ματθ. κη~ 19-20)

Ότι σας λέγω εν τω σκότει, είπατε εν τω φωτί^ και ότι ακούετε εις το ωτίον, κηρύξατε επί των δωμάτων.

(Ματθ. ι~ 27)

17. ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Απόδοτε τα του Καίσαρος εις τον Καίσαρα, και τα του Θεού εις τον Θεόν.

(Μάρκ. ιβ~ 17 )

Να μη ομόσητε μηδόλως.

(Ματθ. ε~ 33-37)

Εκείνο το όποιον ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος ας μη χωρίζη.

(Ματθ. ιθ~ 5-6)

Ειρήνευσαν με τον αντίδικόν σου ταχέως.

(Ματθ. ε~ 25)

Συνάξατε τα περισσεύσαντα, δια να μη χαθή τίποτε.

(Ιωάν. ς~ 12)

18. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

Προσέχετε από της ζύμης των Φαρισαίων, ήτις είναι υπόκρισις Λουκ. ι3~ 1)

 

Προσέχετε από των γραμματέων, οίτινες θέλουσι να περιπατώσιν εστολισμένοι...

(Λουκ. κ~ 46-47)

Κατά τα έργα αυτών (των γραμματέων-Φαρισαίων) μη πράττετε, επειδή λέγουσι, και δεν πράττουσι.

(Ματθ. κγ~ 2-3)

Μη κάμνετε την έλεημοσύνην σας έμπροσθεν των ανθρώπων, δια να βλέπησθε υπ’ αυτών.

(Ματθ. ς~ 1)

Όταν προσεύχησαι, μη έσο ως οι υποκριταί... δια να φανώσιν εις τους ανθρώπους^ ... συ είσελθε εις το ταμείον σου και κλείσας την θύραν σου, προσευχήθητι εις τον Πατέρα σου.

(Ματθ. ς~ 5-6)

Όταν νηστεύης, άλειψον την κεφαλήν σου, και νίψον το πρόσωπον σου^ δια να μη φανής εις τους ανθρώπους.

(Ματθ. ς~ 16-18)

Μη κάμνετε τον οίκον του Πατρός μου οίκον εμπορίου.

(Ιωάν. β~ 16)

19. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ

Προσέχετε και φυλάττεσθε από της πλεονεξίας^ διότι εάν τις έχη περισσά, η ζωή αυτού δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού.

(Λουκ. ιβ~ 15)

Μη θησαυρίζεται εις εαυτούς θησαυρούς επί της γης, όπου σκώληξ και σκωρία αφανίζει, και όπου κλέπται διατρυπούσι και κλέπτουσιν^ αλλά θησαυρούς εν ουρανώ.

(Ματθ. ς~ 19-20)

Ταύτα έπρεπε να πράττητε (αποδεκατίζετε)

Ματθ. κγ~ 23)

Εις τον ζητούντα παρά σου δίδε, και τον θέλοντα να δανεισθή από σου μη αποστροφής.

(Ματθ. ε~ 42)

Δοτέ έλεημοσύνην τα υπάρχοντα υμών.

(Λουκ. ια~ 41)

20. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

Εκείνο το όποιον έχετε, κρατήσατε εωσού έλθω. Αποκ. β~ 25)

 

Γίνεσθε έτοιμοι διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου.

(Λουκ. ιβ~ 40)

Ας είναι αι οσφύες σας περιεζωσμέναι, και οι λύχνοι καιόμενοι και σεις, όμοιοι με ανθρώπους οίτινες προσμένουσι τον κύριον αυτών, πότε θέλει επιστρέψει.

(Λουκ. ιβ~ 35)

Προσέχετε εις εαυτούς μήποτε... επέλθη αιφνίδιος εφ~ υμάς η ημέρα εκείνη.

(Λουκ. κα~ 34)

Ενθυμείσθε την γυναίκα του Λωτ.

(Λουκ. ιζ~ 32)

Βλέπετε μη πλανηθήτε Μαρκ. ιγ~ 5-6)

 

Προς πάντας λέγω, Αγρυπνείτε.

(Μάρκ. ιγ~ 37)

Ανακύψατε και σηκώσατε τας κεφάλας σας διότι πλησιάζει η απολύτρωσίς σας.

(Λουκ. κα~ 28)

 

 


21. ΟΙ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ (Ματθ. κβ~ 36-40)

“Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της διανοίας σου. ~Αυτή είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε όμοια αυτής: ”Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν." Εν ταύταις ταις δύο εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται.

(Ματθ. κβ~ 36-40)

 

 

22. ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ (ΕΞΟΔΟΣ κ~ 1-17)

1 Και ελάλησεν ο Θεός πάντας τους λόγους τούτους, λέγων,

2 Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο εξαγαγών σε εκ γης Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας.

3 Μη έχης άλλους θεούς πλην εμού.

4 Μη κάμης εις σεαυτόν είδωλον, μηδέ ομοίωμά τινός, όσα είναι εν τω ουρανώ άνω, ή όσα εν τη γη κάτω, όσα εν τοις ύδασιν υποκάτω της γης·

5 μη προσκυνήσης αυτά μηδέ λατρεύσης αυτά· διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός ζηλότυπος, ανταποδίδων τας αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα, έως τρίτης και τετάρτης γενεάς των μισούντων με·

6 και κάμνων έλεος εις χιλιάδας γενεών των αγαπώντων με και φυλαττόντων τα προστάγματά μου.

7 Μη λάβης το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματαίω· διότι δεν θέλει αθωώσει ο Κύριος τον λαμβάνοντα επί ματαίω το όνομα αυτού.

8 Ενθυμού την ημέραν του σαββάτου, διά να αγιάζης αυτήν·

9 εξ ημέρας εργάζου και κάμνε πάντα τα έργα σου·

10 η ημέρα όμως η εβδόμη είναι σάββατον Κυρίου του Θεού σου· μη κάμης εν ταύτη ουδέν έργον, μήτε συ, μήτε ο υιός σου, μήτε η θυγάτηρ σου, μήτε ο δούλός σου, μήτε η δούλη σου, μήτε το κτήνός σου, μήτε ο ξένος σου, ο εντός των πυλών σου·

11 διότι εις εξ ημέρας εποίησεν ο Κύριος τον ουρανόν και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτοίς· εν δε τη ημέρα τη εβδόμη κατέπαυσε· διά τούτο ευλόγησε Κύριος την ημέραν του σαββάτου και ηγίασεν αυτήν.

12 Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, διά να γείνης μακροχρόνιος επί της γης, την οποίαν σοι δίδει Κύριος ο Θεός σου.

13 Μη φονεύσης.

14 Μη μοιχεύσης.

15 Μη κλέψης.

16 Μη ψευδομαρτυρήσης κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή.

17 Μη επιθυμήσης την οικίαν του πλησίον σου· μη επιθυμήσης την γυναίκα του πλησίον σου· μηδέ τον δούλον αυτού· μηδέ την δούλην αυτού, μηδέ τον βουν αυτού, μηδέ τον όνον αυτού, μηδέ παν ο, τι είναι του πλησίον σου.